Home Posts tagged นพ.โรม บัวทอง
COVID-19

ให้กำลังใจ นพ.โรม และทีมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค จุดตรวจสุวรรณภูมิ ด่านแรกป้องกันไวรัสโคโรนาเข้าไทย

ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.63 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เริ่มตั้งจุดคัดกรองพิเศษ ผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองอุ่ฮั่น ประเทศจีน เพื่อตรวจหาผู้ที่มีไข้สูง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งขณะนั้นรู้แต่เพียงโรคปอดอักเสบปริศนา จนกระทั่งในวันที่ 8 มกราคม 2563 นพ.โรม