Home Posts tagged ความเหลื่อมล้ำ
KNOWLEDGE

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องเริ่มต้นที่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

กสศ. ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาตนเองแบบองค์รวมได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอีกด้วย นพ.สุภกร
KNOWLEDGE

ผลวิจัยชี้พื้นที่ด้อยโอกาสทุรกันดาร เสียเปรียบ งบบุคลากรลงไปไม่ถึงเด็ก

ผลวิจัยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา 10 ปี พบงบการศึกษาแม้จ่ายรายหัวเท่ากันแต่ไปถึงปลายทางไม่เท่ากัน นักเศรษฐศาสตร์การศึกษาแนะรัฐจัดสรรงบปี 64 เน้นเติมเต็มกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด้อยโอกาส ลดผลกระทบจาก COVID-19 ดันปฏิรูประบบงบประมาณการศึกษาด้วยสูตรเสมอภาคใช้ข้อมูลเด็กรายบุคคลประกอบข้อมูลบริบทรายพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 
SOCIAL RESPONSIBILITY

อย่าให้วันเด็กแห่งชาติเป็นวันเดียวที่เด็กจะมีความสุข เมื่อเราสามารถช่วยได้

วันเด็กแห่งชาติ กำลังจะเวียนมาถึงอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ พร้อมคำขวัญประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เด็กๆ ต่างรอคอยวันนี้ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นวันของพวกเขา วันที่พ่อแม่ต้องตามใจเด็ก วันที่เด็กไปไหนก็มีคนมอบของให้ เป็นวันที่มีแต่ความสุข แต่สำหรับเด็กอีกหลายๆ