Home Posts tagged ความมั่นคงทางอาหาร
HUMANITY

“อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 60 คน เป็นเด็กนักเรียนไทย 30 คน และเด็กต่างด้าว 30 คน ประกอบด้วย เด็กพม่า 20 คน และเด็กกัมพูชา 10 คน
SOCIAL RESPONSIBILITY

ฝึกทักษะน้องบริหารจัดการผลผลิตเกษตรร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน

“ความมั่นคงทางอาหาร” ประเด็นที่ถูกยกระดับความสำคัญ โดยเฉพาะหลังสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของประเทศไทยเอง ทุกภาคส่วนตระหนักในเรื่องดังกล่าว แม้แต่ในระดับโรงเรียนที่ได้รับการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆ ในโรงเรียน น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ENVIRONMENT

สมดุลนิเวศป่าชายเลน “ดอนหอยแครง” กลับมาเป็นเหมือนเดิม ความมั่นคงอาหารที่สร้างได้

เมื่อก่อนพื้นที่แถวนี้ เรียกว่า ดอนหอยแครง แต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้ หอยแครงหาได้น้อยมาก เรือดุน เรืออวน ต้องออกจากฝั่งไปไกลๆ เพื่อจับกุ้ง หอย ปู ปลา ถึงจะจับได้ แต่หลังปี 2561 เมื่อป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟู มีต้นไม้เพิ่มขึ้น ป่ากลับมาสมบูรณ์ เห็นได้ชัดเจนว่าสัตว์หลายชนิดที่เคยหายไปก็กลับมา เช่น หอยแครง ปลากระบอก แมงดาจาน ทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ใกล้ๆแนวป่าใหม่
ENVIRONMENT

ฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่ายชายเลน สมุทรสาคร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

การอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ ไม่ได้ทำให้เพียงธรรมชาติเกิดความสมดุลเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดสังคมพึ่งตนเอง และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อีกด้วย โครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน  ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกับชุมชนช่วยฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน  2,388 ไร่