Home Posts tagged คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
Politics

รัฐออกมาตรการเพิ่มเติมความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครอบคลุม 14.6 ล้านคน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เมื่อวานนี้ได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว