Home Posts tagged คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
Politics

“จุรินทร์” แจกบ้านมั่นคง ตลอดแนวคลองลาดพร้าว ตั้งเป้าทั่วประเทศ 1,200,000 หลังภายในระยะเวลา 10 ปี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และคณะ ลงตรวจเยี่ยมคลองลาดพร้าว เพื่อมอบบ้านมั่นคงในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ก่อสร้างเสร็จบางส่วนแล้วตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ นายจรินทร์