Home Posts tagged ข้าราชการเกษียณ
Politics

จุรินทร์ ให้กำลังใจข้าราชการเกษียณ ทุกคนล้วนสำคัญ ข้าราชการการเมืองและประจำต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือความสุขประชาชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานวันเกษียณราชการ ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ โดยได้กล่าวใจความสำคัญว่า ข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองต่างทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อความเจริญก้าวหน้าของกระทรวง ความเจริญก้าวหน้าของแผ่นเดิน ประชาชน