Home Posts tagged ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา
DEEPSOUTH

จุดยืนของ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ต่อกรณี นิคมอุตสาหกรรมจะนะ

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรระดับจังหวัดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีกลางให้องค์กรชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแผนงาน เชื่อมโยงประเด็นงานและบูรณาการทำงานกันในระดับจังหวัด เพื่อให้ชุมชนได้เกิดกระบวนการในการจัดการตนเองตามความต้องการของชุมชน