Home Posts tagged การอ่าน
AROUND THAILAND

เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา กสศ.นำร่อง 4 จังหวัด

กสศ.จับมือ ยูเนสโก-ศธ.-ท้องถิ่น เปิดตัวโครงการ Learning Coin เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน LearnBig ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน นำร่อง 4 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนอกระบบจำนวน 500 คน น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์