Home Posts tagged การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74
Politics

นายกรัฐมนตรี พบปะชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา ย้ำนโยบายรัฐบาลมุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74