HUMANITY

ไครียะห์ เขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 ทวงสัญญานิคมอุตสาหกรรมจะนะ

‘ไครียะห์-ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ เขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 ถึงนายกรัฐมนตรี ทวงสัญญากรณีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ปักหลักนั่งหน้าทำเนียบรัฐบาล 16.00 น.ทุกวันจนกว่าจะได้คำตอบ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 16.00 น.น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ได้เริ่มมานั่งที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อรอคำตอบจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 เรื่อง ให้ทำตามข้อตกลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 กรณีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ให้ครบถ้วน โดยจะมานั่งทุกวัน จนกว่าจะได้คำตอบ ส่วนข้อความในจดหมายระบุว่า

14 ธันวาคม 2563 เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้ทำบันทึกข้อตกลงกับรัฐบาลเพื่อเป็นทางออกกรณีปัญหาในโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งในขณะนั้นพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับรู้เรื่องนี้ดีและเป็นผู้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 และจากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนให้อำนาจคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้ข้อเท็จปรากฏ และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้รายงานผลข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ให้เชิญผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว

คำสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้กับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นมีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ

  1. รัฐบาลจะตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต
  2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์หรือ (SEA) แบบมีส่วนร่วมโดยจะต้องออกแบบคณะศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
  3. ระหว่างนี้จะยุติการดำเนินการทุกอย่างในโครงการนี้เอาไว้ก่อนจนกล่าวกระบวนการในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

แม้จะมีการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวไปบ้างแล้ว แต่ทั้งหมดไม่ได้เป็นไปตามที่เครือข่ายฯเรียกร้อง กล่าวคือ กระบวนการตรวจสอบตามนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งไปนั้น ยังไม่เสร็จสิ้นตามกระบวนการ การศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA. แบบมีส่วนร่วม กำลังจะเพี้ยนไปจากที่เสนอไว้ และที่สำคัญรัฐบาลยังปล่อยให้ ศอ.บต. และบริษัทเอกชนผู้เป็นเจ้าของโครงการนี้เร่งดำเนินโครงการอย่างไม่หยุดหย่อน อย่างเช่นการจัดเวทีเปลี่ยนผังเมือง และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA. ทั้ง 4 ฉบับ ซึ่งถือเป็นการไม่เคารพข้อตกลงที่ทำไว้กับประชาชน และเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อาจยอมรับได้

ข้าพเจ้าในฐานะลูกหลานของคนจะนะ ขอทวงคำสัญญาที่รัฐบาลได้ให้ไว้กับพวกเรา ด้วยการต้องทำตามบันทึกข้อตกลงที่ทำไว้ทั้งหมดให้ครบถ้วน และตรงไปตรงมา ดังนี้ 1.รัฐบาลต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการ และต้องให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ 2.ต้องจัดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA. แบบมีส่วนร่วม และต้องดำเนินการโดยนักวิชาการที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และ 3.ระหว่างนี้ต้องยุติการดำเนินการทุกอย่างไว้ก่อนจริงๆ จนกว่าการศึกษา SEA. จะแล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าขอคำตอบที่ชัดเจน ในลักษณะคำสั่งการจากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเท่านั้น และจะนั่งรออยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในทุกวัน จนกว่าจะได้คำตอบดังกล่าว

ด้วยความนับถือ
ไครียะห์ ระหมันยะ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ
29 พฤศจิกายน 2564

Related Posts

Send this to a friend