COVID-19

ผู้ขับรถสาธารณะใน กทม. ลงทะเบียนรับวัคซีนภายในวันพรุ่งนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุ่มผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฟรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของระบบขนส่งสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบกจึงขอให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ลงทะเบียนภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมจัดกลุ่มการให้บริการวัคซีนแก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง โดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. รถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 เอกชน และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบการขนส่งที่ตนสังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

2. รถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ลงทะเบียนได้ที่สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

3. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ลงทะเบียนได้ที่หัวหน้าวินที่ผู้ขับขี่เป็นสมาชิกภายในวิน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

4. รถแท็กซี่นิติบุคคล ลงทะเบียนได้ที่นิติบุคคลหรือสมาคมที่สังกัด หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

5. รถแท็กซี่ส่วนบุคคล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีน กรมการขนส่งทางบกจะส่งข้อความ SMS แจ้งวันและเวลา ให้ทราบก่อนถึงวันที่กำหนดฉีดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

สำหรับข้อปฏิบัติในวันที่เดินทางไปฉีดวัคซีน ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีน เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584 สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาคลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ

Related Posts

Send this to a friend