COVID-19

ผลฝึกเตรียมรับการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 2 ต้องตื่นตัว ไม่ประมาทและร่วมมือ “ไทยชนะ”

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึง การฝึกร่วมของทุกส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ระหว่าง 17 – 18 ส.ค.63 ที่ผ่านมา มี กห.และ สธ. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ศาลาว่าการกลาโหม

โดยมีรูปแบบการฝึกของการแก้ปัญหาร่วมกันและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ ด้วยสมมติฐานการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย ศบค.-19 มีเป้าหมายร่วมกันคือ หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่จังหวัด กลไกศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด ต้องหยุดการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุด ด้วยการค้นหา พิสูจน์ทราบ จำกัดการควบคุมโรคและส่งรักษา ซึ่งได้มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีบริบทของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มจังหวัดที่เป็นช่องทางเข้าออกประเทศทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว กลุ่ม จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว และกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรีและพัทยา

จากการประเมินร่วมกันต่อสถานการณ์ของ COVID-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ยังมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในไทย ระลอก 2 หากละเลยในมาตรการควบคุมที่กำหนด ผลการฝึกและประสบการณ์ร่วมกันที่ได้ในภาพรวม ส่วนราชการของทุกจังหวัดจะนำไปสู่การพัฒนาแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดให้มีความสมบูรณ์และยึดโยงกับแนวทางที่ ศบค. -19 กำหนด โดยเน้นการบูรณาการการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้นตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด ด้วยความตื่นตัว เฝ้าระวังป้องกันและติดตามสถานการณ์โดยไม่ประมาท กำหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกันและมีการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะความร่วมมือในการลงทะเบียน “ไทยชนะ” ที่จะช่วยสนับสนุนมาตรการติดตามและควบคุมโรคได้เร็วที่สุด

Related Posts