COVID-19

กทม.เตรียมหารือ คกก.โรคติดต่อ พิจารณาผ่อนคลายร้านเกม อินเตอร์เน็ต

กทม.เตรียมหารือ คกก.โรคติดต่อ พิจารณาผ่อนคลายร้านเกม อินเตอร์เน็ต หลังฉีดวัคซีนเด็กครบ 2 เข็ม 15 พ.ย. นี้

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) โดยมีสถานสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ตู้เกม สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า นั้น 

ในส่วนของร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต ทั้งที่เปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นกิจการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น หากมีอาการเจ็บป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ ประกอบกับลักษณะของร้านที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือจากการสัมผัสจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน

ขณะที่ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ได้มีการจัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนเข็มสองถึงร้อยละ 97 ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะฉีดเข็มที่สองระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 64 สำนักอนามัย กทม. จึงเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดให้บริการร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครในการประชุมครั้งต่อไป คาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 15 พ.ย. นี้

Related Posts

Send this to a friend