COVID-19

ก.อุตสาหกรรม ขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการ ให้พนักงานยึดมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงปีใหม่

โดยเฉพาะผู้เดินทางในช่วงวันหยุดยาว กลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว หรือไปที่รวมกลุ่มคน ล่าสุดพบกว่า 1,600 แห่ง ทำ Bubble and Seal แล้ว

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกแห่ง แจ้งขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว หรือไปยังพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาด กระทรวงฯ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัด และสถานประกอบการโรงงานในกำกับกว่า 60,000 โรง ขอความร่วมมือให้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่ฯและพนักงาน ก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย

และเมื่อพนักงานกลับมาปฏิบัติงาน ให้ทำการคัดกรองพนักงานทุกคนผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai และสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) เพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การให้คำแนะนำ และการตรวจประเมินตามแผนป้องกันโควิด-19 ของผู้ประกอบกอบการ

ขณะนี้ มีสถานประกอบการที่ดำเนินมาตรการ Bubble and seal แล้ว 1,633 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,500 แห่ง ภายในปี 2564

Related Posts

Send this to a friend