COVID-19

สธ.เผย สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นมาก เตรียมพร้อมรับความท้าทายหลังโควิด

วันนี้ (28 พ.ค. 65) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะกรรมการประมวลสถานการณ์โควิด-19 (MIU) กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอข้อมูลในที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข ว่า สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นมาก ความรุนแรงของเชื้อลดลง ระดับภูมิคุ้มกันของประชาชนอยู่ในระดับสูงขึ้นมาก ทั้งจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อก่อนหน้านี้

มาตรการสำคัญขณะนี้ คือ การขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดโอกาสที่จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิต และขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อรับมือประเด็นท้าทายหลังพ้นยุคโควิด ตามที่คณะกรรมการ MIU กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และประธานคณะกรรมการ MIU กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบในระดับนานาชาติ ได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งจากการศึกษาทบทวนปัจจัยต่างๆ พบประเด็นท้าทายและข้อเสนอในการพัฒนา 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1) การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมกับความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น
2) เตรียมรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งจากภาวะโลกร้อนและปัญหาภัยธรรมชาติ
3) การสื่อสารด้านสุขภาพ ที่พบว่าประชาชนมีความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมากขึ้น ขณะที่มีข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับโรคหรือสุขภาพจำนวนมาก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นภาระในการทำงานของบุคลากรสุขภาพ
4) การกระจายอำนาจและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ปัญหาความยากจนที่รุนแรงขึ้น เป็นปัจจัยสังคมที่กระทบต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีลดลง ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรุนแรงมากขึ้น
6) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่จะช่วยลดภาระบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขภาพมากขึ้น แต่ระบบประกันสุขภาพอาจไม่สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด จึงต้องพัฒนากลไกในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

นอกจากนี้ ยังควรใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลข่าวสารให้เต็มศักยภาพ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ปรับปรุงการคลังในระบบสุขภาพโดยหาแหล่งทุนในภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม ปฏิรูประบบสุขภาพและกฎหมายรองรับเทเลเมดิซีนและเทคโนโลยีสุขภาพรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลข่าวสาร การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพิ่มความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องสาธารณสุข

Related Posts

Send this to a friend