COVID-19

กรมควบคุมโรค เผยสนับสนุนวัคซีนได้ตามแผน หมอพร้อมปลดล็อกโรงพยาบาล

กรมควบคุมโรค เผยการสนับสนุนวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามแผนที่ ศบค. กำหนด สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนฯ โดยการจัดสรรทุกกลุ่มผ่านความเห็นชอบจาก ศบค. ด้านหมอพร้อม เผยแพร่ประกาศปลดล็อกระบบหมอพร้อม ให้แต่ละโรงพยาบาลจัดระบบคิวลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนได้ตามความเหมาะสม พร้อมแจ้งให้ติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในระยะแรก (เดือน ก.พ.- พ.ค. 64) มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ต่อมา มิ.ย. 64 ได้จัดสรรวัคซีนให้พื้นที่ ซึ่งผ่านการเห็นชอบของ ศบค. ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 7 มิ.ย. 64 เป็นวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ ที่เริ่มฉีดให้กับประชาชนในประเทศตามความสมัครใจ เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

การขอรับวัคซีนขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หากอยู่ในพื้นที่กทม. ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัย กรุงเทพฯ) และหากอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (สาธารณสุขจังหวัด) โดยองค์กรจะต้องจัดหาสถานพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน กรณีไม่มีสถานพยาบาลรองรับให้นัดหมายขอเข้ารับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้

หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัด ให้แจ้งหนังสือมายังกรมควบคุมโรค สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติ ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศหรือแจ้งหนังสือมายังกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนให้บุคลากรในสังกัด ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร สาเหตุในการขอรับวัคซีน จำนวนพนักงานที่จะฉีดวัคซีน โรงพยาบาลที่จะให้บริการ เพื่อประสานไปยังผู้รับผิดชอบต่อไป

ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรมควบคุมโรค ได้จัดสรรวัคซีนจำนวน 5.5 แสนโดส ให้กับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แล้วตามมติ ศบค. หากได้รับวัคซีนเพิ่มจะทยอยส่งให้อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนโดยตรง และกำหนดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งต้องบันทึกข้อมูลการให้บริการในฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กรณีมีการฉีดนอกสถานพยาบาลต้องมีระบบรองรับการเก็บวัคซีนในลูกโซ่ความเย็นและการดูแลหลังฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค

ด้านหมอพร้อม เผยแพร่ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป จะทำการปลดล็อกระบบ MOPH Immunization Center ของหมอพร้อม เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถจัดระบบคิว ลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนได้ตามความเหมาะสม และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายให้ประชาชนติดต่อไปยังโรงพยาบาลโดยตรง

Related Posts

Send this to a friend