COVID-19

กทม. ไฟเขียว พรุ่งนี้ ดื่มในงานสัมมนา ห้าง โรงแรม ได้ถึง 5 ทุ่ม

วันนี้ (14 มี.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) โดยมีสาะสำคัญเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข 

ผู้ว่าฯ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมมีติที่ประชุม ครั้งที่ /2565 มีคำสั่งให้ บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานทีให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด และอนุญาตให้มีการบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจมาตราฐานระดับ SHA PLUS ในเวลา ไม่เกิน 23.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend