COVID-19

กทม. เตรียมฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน ป.4-6 ให้ครบ 20 มี.ค. นี้

วันนี้ (11 มี.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2565 ระบบการประชุมทางไกล โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3,171 ราย ถือว่ายังมีจำนวนค่อนข้างสูงอยู่ โดยสิ่งสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดการติดเชื้อก็คือการฉีดวัคซีน กรุงเทพมหานครจึงได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามระยะเวลาที่กำหนดให้ครบทุกกลุ่มโดยเร็วที่สุด โดยมีการเปิดช่องทางและเพิ่มจุดให้บริการวัคซีนเพื่อความสะดวกของประชาชนในการเข้ารับวัคซีน

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผู้ปกครองสมัครใจและแจ้งความประสงค์ให้เด็กเข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน จำนวน 51,064 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 มีเด็กนักเรียนชั้น ป.4-6 รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 28,777 คน คิดเป็นร้อยละ 56.35 โดยในวันที่ 20 มีนาคม 2565 กรุงเทพมหานครจะฉีดวัคซีนให้นักเรียนชั้น ป.4-6 ที่เหลือให้ครบทั้งหมด

นอกจากนี้ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 รวมถึงเข็มกระตุ้น 2, 3, 4 สามารถจองคิวเข้ารับวัคซีนกับกรุงเทพมหานครได้ทางแปพลิเคชัน QueQ โดยมีจุดให้บริการวัคซีน รวม 105 แห่ง แบ่งเป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 98 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ 18 แห่ง และเป็นการให้บริการนอกสถานพยาบาล 7 แห่ง เพื่อความสะดวกของประชาชนในการเดินทางเข้ารับวัคซีนตามจุดต่าง ๆ ใกล้บ้าน กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรีบแจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนโดยเร็วเพราะการรับวัคซีนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรคได้เมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้น

Related Posts

Send this to a friend