COVID-19

สธ.กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart เปิดประเทศ ปลอดภัย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้กลยุทธ์ 5 Smart รองรับการเปิดประเทศสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ ให้ประชาชนใช้ชีวิตวิถีใหม่ โดยประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

วันนี้ (10 พ.ย. 64) ที่ โรงแรม แกรนด์ริชมอนด์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมมาตรการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนกลับมาใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยเร็ว โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ประสานการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ ลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัว และเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคแบบครอบจักรวาล Universal Prevention

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได้กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart ประกอบด้วย

1.การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย (smart Reopening)

2.มุ่งเน้นเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง พื้นที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง และกิจการเสี่ยง (Smart Control )

3.การยกระดับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Smart Health Preparedness)

4.การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารความเสี่ยง (Smart Information Technology and Communication)

5.การสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Smart Mechanism and Participation) วัดความสำเร็จได้จาก

1. ประชาชนร่วมมือร่วมใจใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรม/กิจการ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค

2.ประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ 70% ภายใน ปี 2564

3.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ให้สงบตามแนวทางที่กำหนด

4.มีผู้ป่วยโควิด 19 อาการรุนแรงครองเตียงในโรงพยาบาลไม่เกิน 60 – 80%

5.อัตราเติบโต GDP เพิ่มขึ้น

6.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ถึง 80% และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

โดยขับเคลื่อนพร้อมกับมาตรการหลักกระทรวงสาธารณสุข คือ V: Vaccine ทุกภาคส่วนร่วมมือกันนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความปลอดภัย U: Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C : Covid Free Setting สถานที่บริการมีความพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ และ A: ATK เพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Related Posts

Send this to a friend