COVID-19

สธ.เปิด 5 พฤติกรรมต้องระวัง เสี่ยงรับเชื้อช่วงสงกรานต์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 5 เมษายน 2565 จาก 1,405 กลุ่มตัวอย่าง ช่วงวัย 40 – 41 ปี พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับ คือ

1.พฤติกรรมการไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดสดด้วยตนเอง ร้อยละ 74
2.พฤติกรรมการไปพบปะกราบขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่พบกันมานาน ร้อยละ 58.8
3.พฤติกรรมการกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตร ร้อยละ 48.5
4.พฤติกรรมการรวมกลุ่มตามที่เคยทำในเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 41.1
5.พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนาด้วยรถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 23.3

เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 ที่มีการติดเชื้อง่ายและแพร่กระจายได้รวดเร็ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกลับภูมิลำเนาพบญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ การจับจ่ายซื้อของด้วยตนเอง ทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด และมีการกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตรดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือให้ทุกคนในครอบครัว ปฏิบัติตัวตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเองสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 – 5 วัน และตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ส่วนระหว่างเดินทางให้เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกัน และใช้สำรับอาหาร จาน ชาม ช้อน แก้ว อุปกรณ์ส่วนตัว ส่วนผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อลดการแพร่กระจายไปยังผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว

Related Posts

Send this to a friend