COVID-19

ศปก.จ.แม่ฮ่องสอนออกมาตรการป้องกันโควิด-19 เชิงรุก พื้นที่หมู่บ้านสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

จากกรณีพื้นที่อำเภอสบเมย พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) จำนวน 5 Cluster คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ส่งทีมแพทย์ และสหวิชาชีพออกปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในพื้นที่หมู่บ้านสบเมย และหมู่บ้านข้างเคียงอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านสบเมย และหมู่บ้านข้างเคียง โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทีมแพทย์ และสหวิชาชีพออกให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยใช้ชุดตรวจ ATK ในชุมชน ได้แก่ บ้านโตแฮ จานวน 61 ราย บ้านบุญเลอน้อย จานวน 18 ราย และบ้านบุญเลอ จานวน 52 ราย รวมทั้งหมด จำนวน 131 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด และในวันที่ 8 กันยายน 2564 ทีมแพทย์ และสหวิชาชีพออกให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยใช้ชุดตรวจ ATK ในชุมชนหมู่บ้านกลอเซโล จำนวน 32 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด

รวมทั้ง 2 วันออกตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 163ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20,000 ชิ้น ถุงมือ จำนวน10,000 คู่ และแอลกอฮอล์ ทุกครัวเรือน ให้ประชาชนในหมู่บ้านกลอเซโล หมู่บ้านโตแฮ และหมู่บ้านบุญเลอ สำหรับ ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


นอกจากนี้ยังดำเนินมาตรการควบคุมโรคแบบ Bubble & Sealed คือ การควบคุมโรคในกรณีที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน โดยแยกกักคนที่ติดเชื้อ หรือคนป่วยออกจากคนที่ยังไม่ป่วย เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติภายในบริเวณที่กำหนด และคุมไว้สังเกตจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย ให้แยกกักตนเองที่บ้าน ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้การรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง นำส่งรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) ได้ขอความร่วมมือประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจคัดกรอง เชิงรุก และขอเชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไปทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถานบริการ ใกล้บ้านท่าน และจุดให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกที่ทางสาธารณสุขจัดให้บริการ

Related Posts

Send this to a friend