COVID-19

ทปษ. ศบค.ขอรัฐ เอกชนบูรณาการข้อมูล เร่งค้นหาเชิงรุก-ขยายเตียงรองรับ

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสรุปผลการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยมีรายละเอียดที่าำคัญดังนี้

  1. ให้ทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานครทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการระบบสารสนเทศเดียวกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูลโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  2. เร่งรัดการดำเนินการ active surveillance โดยขยายและใช้ศักยภาพของทุกหน่วยงาน ในกรุงเทพมหานครทั้งภาคสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย
  3. ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 โดย สำนักการแพทย์ กรมการแพทย์ได้ขยายเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพียงพอกับผู้ป่วยผู้ป่วยวิกฤต (สีแดง)

สำหรับการเตรียมจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ทำงานสาธารณะ โดยเฉพาะ ครู อาจารย์ พนักงานที่เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ แท็กซี่ คนขับรถ ฯลฯ โดย กทม. เตรียมจัดสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และจะระดมฉีดให้ได้มากที่สุด

Related Posts

Send this to a friend