COVID-19

กต.แจงข้อขัดข้องเทคนิค หลังผู้ลงทะเบียน Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงปัญหาที่ผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code ว่าอาจมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่

1. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้อัพโหลดเอกสารการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเอกสาร เอกสารที่โหลดจากกระดาษที่ไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารด้วยตาเปล่า เพราะไม่สามารถตรวจด้วยระบบการอนุมัติอัตโนมัติได้

2. การกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงตามรายการที่กำหนด รวมทั้งเอกสารการเข้าพักที่โรงแรมซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่รับตรวจ RT-PCR 

3. มีการลงข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ทำให้เกิดความสับสนในการพิจารณาอนุมัติ บางกรณีลงข้อมูลซ้ำแต่ระบุเงื่อนไขการเข้าพื้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วันแรกระบุว่าจะเข้าด้วยวิธี EQ (ยกเว้นการกักตัว) แต่ลงทะเบียนวันต่อมาเลือกแบบแซนด์บอกซ์เป็นต้น

4. ผู้ลงทะเบียนกรอกอีเมล์ผิด หรือหน่วยความจำอีเมล์เต็ม ทำให้ไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับหรือส่ง QR Code ทั้งนี้ ตรวจพบว่าอีเมล์ hotmail ไม่รับอีเมล์ตอบกลับ ซึ่งกำลังประสานงานกับ บริษัท Microsoft เพื่อแก้ปัญหา ระหว่างนี้แนะนำให้ใช้อีเมล์อื่นในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ ผู้เดินทางควรเผื่อเวลาให้ตรวจสอบใบรับรองวัคซีนล่วงหน้า โดยแม้ว่า ประกาศจะกำหนดว่าใช้เวลาพิจารณาเอกสาร 7 วัน แต่โดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถตรวจใบรับรองวัคซีนได้ใน 3 วัน สำหรับผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในเมืองที่อาศัยอยู่

6. กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมควบคุมโรค ประสานงานตลอดเวลาเพื่อรับข้อขัดข้องเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น อาทิ 

– พัฒนาให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ pdf file ด้วย 

– ทำ drop down list ให้เลือกโรงแรมที่ผูกกับโรงพยาบาล เพิ่ม function ให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ 

– รวมทั้งกำลังเร่งประสานงานเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่าน digital vaccine certificate แบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้นจากที่มีอยู่ปัจจุบัน 30 ประเทศ เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ call center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศหมายเลข 02 575 8442

Related Posts

Send this to a friend