COVID-19

เชียงใหม่ ให้งดใช้อาคารจัดการเรียนการสอนแบบ On site

จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือ On site โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ยกเว้นสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2564

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนไ โดยให้โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ยกเว้นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก่อนคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ หรือก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2564

กรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใด มีเหตุผลความจำเป็น ที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ให้หน่วยงานทางการศึกษา เสนอขออนุญาตดำเนินการ ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดก่อน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นครั้งคราว ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) นั้น จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ด้วย

สสจ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โควิดในพื้นที่ล่าสุด มี 12 คลัสเตอร์คือ คลัสเตอร์ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น , คลัสเตอร์บ้านบวกจั่น หมู่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม , คลัสเตอร์ใหม่กลุ่มเพื่อนหอพักโชคชัยทาวเวอร์ ตำบลสุเทพ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่รับประทานอาหารร่วมกัน , คลัสเตอร์ หจก.เป่าเปา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ , คลัสเตอร์หอพักร้อยห้อง ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก และคลัสเตอร์บริษัทสแตนดาร์ด เซวิสเซส

นอกจากนี้ ยังได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม โดยให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานในร้านต่างๆ ของห้างบิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB) ธนาคารกรุงไทย ร้านอีฟ โรเช่ ร้านวัตสัน ร้านยาเพียว ช็อป Wacoal Studio ร้านขายโทรศัพท์ CM โมบาย แผนกรับสินค้า และแผนกเบเกอรี ภายในห้างบิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น ขอให้สังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ในเวลา 08.00-15.00 น.

Related Posts

Send this to a friend