COVID-19

ครม.เห็นชอบ รับการสนับสนุน Pfizer จากไอซ์แลนด์ และ AstraZeneca จากเยอรมนี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด19 จากไอซ์แลนด์และเยอรมนี โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับไอซ์แลนด์ มีความประสงค์ให้การสนับสนุนวัคซีน Pfizer จำนวน 100,000 โดส ขณะที่เยอรมนี มีความประสงค์ให้การสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca จำนวน 346,100 โดส คาดว่าทั้ง 2 ประเทศจะสามารถส่งมอบวัคซีนให้ไทยได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้สามารถกระจายการฉีดอย่างทั่วถึง

Related Posts

Send this to a friend